Saturday, March 14, 2009

Tyagaraja Kritis - Alphabetical list

Transliteration–Telugu
(Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention)
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR lR lRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short E – Long o – short O – Long)

k kh g gh n/G
c ch j jh n/J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
S sh s h


--- A B C D E G H I J K L M N O P R s S T U V Y


abhimAnamennaDu - kunjari
abhimAnamu lEdEmi - AndALi
adi kAdu bhajana - yadukula kAmbhOji
aDigi sukhamu - madhyamAvati
aDugu varamula - Arabhi
alakalallalADaga - madhyamAvati
allakallOlamu - saurAshTraM
amba ninu - Arabhi
amma dharma saMvardhani - aThANa
amma rAvamma - kalyANi
anAthuDanu - jinglA
anduNDakanE - pantuvarALi
anupama guNa - aThANa
anurAgamu lEni - sarasvati
anyAyamu - kApi
aparAdhamula mAnpi - darbAr
aparAdhamulanOrva - rasALi-vanALi-vanAvaLi
appa rAma bhakti - pantuvarALi
ataDE dhanyuDu - kApi
aTla palukuduvu - aThANa
aTu kArAdani - manO ranjani


A daya SrI raghu vara - Ahiri
ADa mODi - cArukEsi
ADavAramella - yadukula kAmbhOji
Ananda sAgara - garuDa dhvani
AnandamAnanda - bhairavi
AragimpavE - tODi


TopB
baDalika tIra - rIti gauLa
balamu kulamu - sAvEri
baNTu rIti - hamsa nAdaM

bAgAyenayya - candra jyOti
bAlE bAlEndu - rIti gauLa

bhajana parulakEla - suraTi
bhaja rAmaM - husEni
bhajana sEya rAdA - aThANa
bhajana sEyavE - kalyANi
bhajana sEyu mArgamu - nArAyaNi
bhajarE bhaja - kannaDa
bhajarE raghuvIraM - kalyANi
bhakti biccam - SankarAbharaNaM
bhaktuni cAritramu - bEgaDa
bhava nuta - mOhanaM
bhava sannuta - varALi
bhuvini dAsuDanE - SrI ranjani

bRndAvana lOla - tODi

brOcEvArevarE - SrI ranjani
brOva bhAramA - bahudAri

buddhi rAdu - SankarAbharaNaM

TopC
cakkani rAja - kharahara priya
calamElarA - mArga hindOLaM
callaga nAtO - vEga vAhini
callarE rAmacandrunipai - Ahiri
cani tODi tEvE - hari kAmbhOji

cAla kalla - Arabhi
cAlu cAlu nI yuktulu - sAvEri

ceDE buddhi - aThANa
celimini jalajAkshu - yadukula kAmbhOji
centanE sadA - kuntala varALi

cEra rAvadEmi - rIti gauLa
cEsinadella - tODi
cEtulAra - kharahara priya

cinna nADE - kalA nidhi
cintistunnADE - mukhAri

cUDarE celulAra - pantuvarALi
cUtAmu rArE - Arabhi
cUtAmu rArE - kApi

TopD
daNDamu - balahamsa
dari dApu lEka - sAvEri
darSanamu sEya - nArAyaNa gauLa
daSaratha nandana - asAvEri
daya jUcuTakidi - gAna vAridhi
daya lEni - nAyaki
daya rAni - mOhanaM
daya sEyavayya - yadukula kAmbhOji

dAcukOvalenA - tODi
dArini telusukoNTi - Suddha sAvEri
dASarathE dayA - kOila priya
dASarathI nI RNamu - tODi

dEhi tava pada - sahAna
dEva rAma rAma - saurAshTraM
dEva SrI tapastIrtha - madhyamAvati
dEvAdi dEva - sindhu rAmakriya
dEvi SrI tuLasamma - mAyA mALava gauLa

dharanu nI sari - varALi
dharmAtma - kEdAra gauLa
dhyAnamE ganga - dhanyAsi

dina maNi vaMsa - hari kAmbhOji
dinamE sudinamu - latAngi

dIna janAvana - bhUpALaM - bhauLi

dorakunAyani - tODi
dorakunAyiTuvaNTi - bilahari

duDuku gala - gauLa
durmArga cara - ranjani

dvaitamu sukhamA - rIti gauLa

TopE
eduTa nilicitE - SankarAbharaNaM
endarO mahAnubhAvulu - SrI rAgaM
endu bAyarA daya - dhanyAsi
endu dAginADO - tODi
endu kaugilinturA - Suddha dESi
endukI calamu - SankarAbharaNaM
endukO bAga - mOhanaM
endukO nI manasu - kalyANi
enduku daya rAdu - tODi
enduku nirdaya - hari kAmbhOji
enduku peddala - SankarAbharaNaM
enduNDi veDalitivO - darbAr
ennaDO rakshincitE - saurAshTraM
ennaDu jUtunO - kalAvati
ennaga manasuku - nIlAmbari
ennALLu nI trOva - kApi
ennALLu tirigEdi - mALava SrI
ennALLUrakE - Subha pantuvarALi
enta bhAgyamu - sAranga
enta muddO - bindu mAlini
enta nErcina - Suddha dhanyAsi
enta pApinaiti - gauLipantu
enta rAni - hari kAmbhOji
enta vEDukondu - sarasvati manOhari
entani nE - mukhAri
entanucu sairintunu - yadukula kAmbhOji
entanucu varNintunE - saurAshTraM
eTlA dorigitivO - vasanta
eTla kanugondunO - ghaNTA
eTula brOtuvO - cakravAkaM
eTula kApADuduvO - Ahiri
eTulaina bhakti - sAma
evaraina lErA - siddha sEna
evarani nirNayinciri - dEvAmRta varshiNi
evari mATa - kAmbhOji
evariccirirA - madhyamAvati
evarikai - dEva manOhari
evaritO nE telpudu - mAnavati
evaru manaku - deva gAndhAri
evaru teliyanu poyyedaru - punnAga varALi
evaru teliya poyyEru - tODi
evarunnAru brOva - mALava SrI
evarurA ninu vinA - mOhanaM
evvarE rAmayya - gAngEya bhUshaNi

E dAri sancarinturA - Sruti ranjani
E nATi nOmu - bhairavi
E nOmu nOcitimO - punnAga varALi
E panikO - asAvEri
E pApamu jEsitirA - aThANa
E rAmuni nammitinO - vakuLAbharaNaM
E tAvuna nErcitivO - yadukula kAmbhOji
E tAvunarA - kalyANi
E varamaDugudu - kalyANi
E vidhamulanaina - SankarAbharaNaM

Edi nI bAhu bala - darbAr
Ehi tri-jagadISa - sAranga
Ela nI daya rAdu - aThANa
Ela teliya lErO - darbAr
ElarA SrI kRshNA - kAmbhOji
ElAvatAra - mukhAri
EmAnaticcEvO - sahAna
EmandunE vicitramunu - SrImaNi
Emani mATADitivO - tODi
Emani nera nammu - saurAshTraM
Emani pogaDudurA - vIra vasanta
Emani vEgintunE - husEni
EmEmO teliyaka - saurAshTraM
Emi dOva - sAranga
Emi jEsitEnEmi - tODi
Emi nEramu - SankarAbharaNaM
ETi janmamidi - varALi
ETi yOcanalu - kiraNAvaLi

TopG
gandhamu puyyarugA - punnAga varALi
garuDa gamana - gauri manOhari
gata mOhASrita - SankarAbharaNaM
gati nIvani - tODi
gaTTigAnu - bEgaDa

gAna mUrtE - gAna mUrti
gAravimpa rAdA - ghaNTA

ghuma ghuma - saurAshTraM

giri rAja sutA - bangALa
giripai nelakonna - sahAna

gItArthamu - suraTi

graha balamEmi - rEvagupti
guru lEka - gauri manOhari

TopH
hari dAsulu - yamunA kalyANi
hari hari nIyokka - punnAga varALi
hariyanuvAri - tODi

heccarikagA - yadukula kAmbhOji

TopI
idE bhAgyamu - kannaDa
idi nIku mEra - punnAga varALi
idi samayamurA - chAyA nATa
ika kAvalasinadEmi - balahamsa
ilalO praNatArti - aThANa
indukA puTTincitivi - bhairavi
indukAyI tanuvunu - mukhAri
indukAyI tanuvunu - punnAga varALi
indukEmi - varALi
inkA daya - nArAyaNa gauLa
inka yOcanaitE - ghaNTA
innALLa vale - tODi
innALLu daya - nArAyaNa gauLa
innALLu nannEli - ghaNTA
inta bhAgyamani - punnAga varALi
inta saukhyamani - kApi
inta tAmasamaitE - sAvEri
intakanna Ananda - bilahari
intakanna telpa - sAvEri
intanucu varNimpa - guNDakriya
ipuDaina nanu - Arabhi
itara daivamulu - chAyA tarangiNi

I mEnu kaligina - varALi
I vasudha nIvaNTi - sahAna
ISa pAhi - kalyANi
Ivaraku jUcinadi - SankarAbharaNaM

TopJ
jagadAnanda kAraka - nATa
janakajA samEta - asAvEri
jaya jaya sItArAM - sAvEri
jaya jaya SrI raghurAma - mangaLa kaisiki
jaya mangaLaM - ghaNTA
jaya mangaLaM - mOhanaM
jaya mangaLaM - nAda nAmakriya

jAnaki nAyaka - dhanyAsi
jAnakI ramaNa - Suddha sImantini

jnAnamosaga rAdA - pUri kalyANi

jO jO rAma - rIti gauLa

TopK
kaDa tEra rAdA - tODi
kadaluvADu - nArAyaNa gauLa
kaddanu vAriki - tODi
kalala nErcina - dIpakaM
kalaSa vArdhijAM - ratnAngi
kali narulaku - kuntala varALi
kaligiyuNTE - kIravANi
kalugunA - pUrNa lalitA
kamala bhavuDu - kalyANi
kamalApa kula - bRndAvana sAranga
kana kana rucirA - varALi
kanna talli - sAvEri
kanna taNDri - dEva manOhari
kaNTa jUDumi - vAcaspati
kanugonu - nAyaki
kanugoNTini - bilahari
kanulu tAkani - kalyANa vasanta
karmamE balavanta - sAvEri
karuNA jaladhE - nAda nAmakriya
karuNA jaladhi - kEdAra gauLa
karuNa jUDavamma - tODi
karuNa jUDavayya - sAranga
karuNA samudra - deva gAndhAri
karuNayElAgaNTE - varALi
kaTTu jEsinAvu - aThANa

kAla haraNa - Suddha sAvEri
kAru vElpulu - kalyANi
kArubAru - mukhAri
kAsiccEdE - gauLipantu

koluvaiyunnADE - bhairavi
koluvaiyunnADE - deva gAndhAri
koluvamarE kada - tODi
koniyADE - kOkila dhvani

kOri sEvimpa - kharahara priya
kOri vaccitinayya - bilahari
kOTi nadulu - tODi

kRpa jUcuTaku - chAyA tarangiNi
kRpAlavAla - nAda varAngiNi
kRshNA mAkEmi - punnAga varALi

kshINamai - mukhAri
kshIra sAgara Sayana - deva gAndhAri
kshIra sAgara vihAra - Ananda bhairavi

kula birudunu - dEva manOhari
kuvalaya daLa - nATa kuranji

TopL
lakshaNamulu - Suddha sAvEri
lalitE SrI pravRddhE - bhairavi

lAli lAlayya - kEdAra gauLa
lAli lAliyani - hari kAmbhOji
lAliyUgavE - nIlAmbari
lAvaNya rAma - pUrNa shaDjaM

lEkanA ninnu - asAvEri
lEmi telpa - navanItaM

lIlagAnu jUcu - divya maNi-dundubhi
lOkAvana catura - bEgaDa

TopM
madilOna yOcana - kOlAhalaM
mahima taggincukO - rishabha priya
mahita pravRddha - kAmbhOji
manasA eTulOrtunE - malaya mArutaM
manasA mana - vardhani
manasA SrI rAmacandruni - ISa manOhari
manasA SrI rAmuni - mAra ranjani
manasu lOni marmamu - hindOLaM
manasu nilpa - AbhOgi
manasu svAdhIna - SankarAbharaNaM
manasu vishaya - nATa kuranji
manavinAlakinca - naLina kAnti
manavini vinumA - jaya nArAyaNi
maracE vADanA - kEdAraM
marakata maNi - varALi
maravakarA - deva gAndhAri
mari mari ninnE - kAmbhOji
mariyAda kAdayya - bhairavaM
mariyAda kAdurA - SankarAbharaNaM
marugElarA - jayanta SrI

mA jAnaki - kAmbhOji
mA kulamuna - suraTi
mA rAmacandruniki - kEdAra gauLa
mAkElarA vicAramu - ravi candrika
mAmava raghurAma - sAranga
mAmava satataM - jaganmOhini
mAnamu lEdA - hamIr kalyANi
mAnasa sancararE - punnAga varALi
mApAla velasi - asAvEri
mAra vairi - nAsikA bhUshaNi
mAru palkaga - SrI ranjani
mATADavEmi - nIlAmbari
mATi mATiki - mOhanaM

mElu mElu rAma nAma - saurAshTraM
mElukO dayA nidhi - saurAshTraM
mElukOvayya - bhauLi
mEnu jUci - sarasAngi
mEru samAna dhIra - mAyA mALava gauLa

mitri bhAgyamE - kharahara priya

mIvalla guNa dOsha - kApi

mOhana rAma - mOhanaM
mOkshamu kaladA - sAramati
mOsa pOku - gauLipantu

mRdu bhAshaNa - maruva dhanyAsi

muccaTa - madhyamAvati
muddu mOmu - sUrya kAntaM
mummUrtulu - aThANa
mundu venuka - darbAr
munnu rAvaNa - tODi
munupE teliyaka - bangALa
muripemu - mukhAri

TopN
naDaci naDaci - kharahara priya
nagu mOmu kana lEni - AbhEri
nagu mOmugala vAni - madhyamAvati
naLina lOcana - madhyamAvati
nammaka nE mOsa - asAvEri
nammi vaccina - kalyANi
nammina vArini - bhairavi
namO namO rAghavAya - dESiya tODi
nannu brOva nIkinta - AbhOgi
nannu brOvakanu - SankarAbharaNaM
nannu kanna talli - kEsari - sindhu kannaDa
nannu viDaci - rIti gauLa
nanu pAlimpa - mOhanaM
narasiMha - bilahari
nata jana - simhEndra madhyamaM
naukA caritraM

nA jIvAdhAra - bilahari
nA morAlakimpa - deva gAndhAri
nA moralanu - Arabhi
nAda lOluDai - kalyANa vasanta
nAda sudhA rasam - Arabhi
nAda tanumaniSaM - citta ranjani
nADADina mATa - jana ranjani
nAdOpAsana - bEgaDa
nAdupai - madhyamAvati
nAma kusuma - SrI rAgaM
nApAli SrI rAma - SankarAbharaNaM
nArada gAna - aThANa
nArada guru svAmi - darbAr
nArada muni - pantuvarALi
nArAyaNa hari - yamunA kalyANi
nAtha brOvavE - bhairavi
nATi mATa - dEva kriya
nAyeDa vancana - nabhOmaNi

nenaruncarA nApaini - simha vAhini
nenaruncinAnu - mAlavi

nE mora peTTitE - rUpavati
nE pogaDakuNTE - dESiya tODi
nEnendu vetukudurA - karnATaka behAg
nEramA rAma - saurAshTraM

nidhi cAla sukhamA - kalyANi
nija marmamula - umAbharaNaM
nijamaitE mundara - bhairavi
nijamuga nI - sahAna
ninnADanEla - kannaDa
ninnanavalasina - kalyANi
ninnE bhajana - nATa
ninnE nera - pantuvarALi
ninnE nera namminAnu - Arabhi
ninu bAsi - balahamsa
ninu vinA nA madi - navarasa kannaDa
ninu vinA sukhamu - tODi
niravadhi sukhada - ravi candirka
nitya rUpa - kApi

nI bhajana - nAyaki
nI bhakti - jaya manOhari
nI cittamu nA - vijaya vasanta
nI cittamu niScalamu - dhanyAsi
nI daya kalguTE - rIti gauLa
nI daya rAdA - vasanta bhairavi
nI daya rAvale - tODi
nI dayacE rAma - yadukula kAmbhOji
nI dAsAnudAsuDu - hamIr kalyANi
nI muddu mOmu - kamalA manOhari
nI nAma rUpamulaku - saurAshTraM
nI pada pankaja - bEgaDa
nI sari sATi - hEmavati

nIdu caraNamulE - simhEndra madhyamaM
nIkE daya rAka - nIlAmbari
nIkE teliyaka - Ananda bhairavi
nIkevari bOdhana - Suddha sAvEri
nIku tanaku - bEgaDa
nIvADa nE gAna - sAranga
nIvaNTi daivamu - bhairavi
nIvaNTi daivamu - tODi
nIvE kAni - bilahari
nIvE kanneDa - saurAshTraM
nIvErA kula dhanamu - bEgaDa
nIvu brOva valenamma - sAvEri

nOrEmi SrI rAma - varALi

TopO
oka mATa - hari kAmbhOji
oka pAri jUDaga - kalAvati
orulanADu - Suddha sAvEri

O jagannAthA - kEdAra gauLa

O ramA ramaNa - kEdAraM
O ranga sAyI - kAmbhOji

O rAjIvAksha - Arabhi
O rAma O rAma - Arabhi
O rAma rAma sarvOnnata - nAga gAndhAri

ODanu jaripE - sAranga
Ora jUpu - kannaDa gauLa

TopP
padavi nI - sAlaka bhairavi
pakkala nilabaDi - kharahara priya
paluka kaNDa - navarasa kannaDa
palukavEmi nA daivamA - pUrNa candrika
palukavEmi patita pAvana - Arabhi
para lOka bhayamu - mandAri
para lOka sAdhanamE - pUri kalyANi
parA Sakti manupa - sAvEri
parAku jEsina - jujAhuli
parAku nIkElarA - kiraNAvaLi
parama pAvana - pantuvarALi
paramAtmuDu - vAgadhISvari
parAmukhamEla - suraTi
paripAlaya - darbAr
paripAlaya dASarathE - SankarAbharaNaM
paripAlaya paripAlaya - rIti gauLa
paripUrNa kAma - hamsa bhramari
paripUrNa kAma - pUri kalyANi
paritApamu - manOhari
pariyAcakamA - vanaspati
parulanu vEDanu - balahamsa
patiki hArati - suraTi
patiki mangaLa - Arabhi
paTTi viDuva - manjari

pAhi kalyANa sundara - punnAga varALi
pAhi kalyANi rAma - kApi
pAhi mAM harE - saurAshTraM
pAhi mAM SrI rAmacandra - kApi
pAhi parama dayALO - kApi
pAhi paramAtma - varALi
pAhi pAhi dIna bandhO - saurAshTraM
pAhi rAma dUta - vasanta varALi
pAhi ramA ramaNa - varALi
pAhi rAma rAmayanucu - kharahara priya
pAhi rAma candra - SankarAbharaNaM
pAhi rAma candra - yadukula kAmbhOji
pAlaya SrI raghu vara - deva gAndhAri
pAlintuvO - kAntAmaNi

perugu pAlu - ghaNTA

pEriDi ninu - kharahara priya

phaNi pati SAyI - jhankAra dhvani

prahlAda bhakti vijayam - Part 1
prahlAda bhakti vijayam - Part 2
prahlAda bhakti vijayam - Part 3
prahlAda bhakti vijayam - Part 4
prahlAda bhakti vijayam - Part 5
prANa nAtha - SUlini
prArabdham - svarAvaLi
proddu poyyenu - tODi

pUla pAnpu - Ahiri

TopR
raghu nandana - kEdAra gauLa
raghu nandana rAja - Suddha dESi
raghu nAyaka - hamsa dhvani
raghu patE rAma - sahAna
raghu vara nannu - pantuvarALi
raghuvIra raNa - husEni
raksha peTTarE - bhairavi
ramA ramaNa bhAramA - vasanta bhairavi
ramA ramaNa rArA - SankarAbharaNaM
ramincuvArevarurA - supOshiNi
ranga nAyaka - SankarAbharaNaM

rAga ratna - rIti gauLa
rAga sudhA - AndOLika
rAju veDale - tODi
rAkA SaSi vadana - Takka
rAma bANa - sAvEri
rAma bhakti - Suddha bangALA
rAma daivamA - suraTi
rAma Eva daivataM - balahamsa
rAma kathA - madhyamAvati
rAma kOdaNDa rAma - bhairavi
rAma lObhamA - darbAr
rAma nAmaM bhajarE - madhyamAvati
rAma nAmamu janma - aThANa
rAma nannu brOva - hari kAmbhOji
rAma nI samAnamu - kharahara priya
rAma ninnE nammi - husEni
rAma ninu vinA - SankarAbharaNaM
rAma nIpai tanaku - kEdAraM
rAma nIvAdukonduvO - kalyANi
rAma nIvE kAni - nArAyaNi
rAma nIyeDa - kharahara priya
rAma pAhi - kApi
rAma raghu kula - kApi
rAma rAma gOvinda - saurAshTraM
rAma rAma kRshNa - gauLipantu
rAma rAma nI vAramu - Ananda bhairavi
rAma rAma rAma lAli - sahAna
rAma rAma rAma mAM pAhi - yamunA kalyANi
rAma rAma rAma nApai - kalyANi
rAma rAma rAma rAma - cencuruTi
rAmA rAma rAma rAmAyani - mOhanaM
rAma rAma rAma sItA - husEni
rAma rAma rAmacandra - ghaNTA
rAma samayamu - madhyamAvati
rAma SitA rAma - balahamsa
rAma sItA rAma - SankarAbharaNaM
rAma SrI rAma lAli - SankarAbharaNaM
rAmacandra nI daya - suraTi


rAmA ninu nammina - mOhanaM
rAmAbhirAma manasu - dhanyAsi
rAmAbhirAma raghurAma - sAvEri
rAmAbhirAma ramaNIya - darbAr
rAmaM bhajEhaM - sAvEri
rAmuni maravakavE - kEdAra gauLa
rAnidi rAdu - maNirangu
rArA mAyiNTidAka - asAvEri
rArA nannElukOrA - saurAshTraM
rArA phaNi Sayana - hari kAmbhOji
rArA raghuvIra - aThANa
rArA sItA ramaNi - hindOLa vasanta

rE mAnasa - tODi

rUkalu padi vElu - dESiya tODi

Tops
sadA madini - gambhIra vANi
samayamu EmarakE - kalgaDa
samayamu telisi - asAvEri
samsArulaitE - sAvEri
samukhAna nilva - kOkila varALi
sanAtana - phala manjari
sandEhamunu - rAma priya
sandEhamuyElarA - kalyANi
sangIta jnAnamu - dhanyAsi
sangIta Sastra - mukhAri
sarasa sAma dAna - kApi nArAyaNi
sarasIruha nayana - bilahari
sarasIruha nayanE - amRta varshiNi
sarasIruhAnana - mukhAri
sari jEsi vEduka - tIvra vAhini
sarivArilOna - bhinna shaDjaM
sariyevvarE - SrI ranjani
sarva lOka - husEni
sarvAntaryAmi - bhairavi
satta lEni - nAgA nandini

sAdhincenE - Arabhi
sAgaruNDu - yamunA kalyANi
sAkEta nikEtana - kannaDa
sAkshi lEdanucu - bangALa
sAmaja vara gamana - hindOLaM
sAmiki sari - bEgaDa
sAramE kAni - pantuvarALi
sArasa nEtra - SankarAbharaNaM
sAri veDalina - asAvEri
sArvabhauma - rAga panjaraM

siggu mAli - kEdAra gauLa

sItA kalyANa - SankarAbharaNaM
sItA manOhara - rAma manOhari
sItA nAyaka - rIti gauLa
sItA pati kAvavayya - SankarAbharaNaM
sItA pati nA manasuna - kamas
sItA vara - deva gAndhAri
sItamma mAyamma - vasanta

smaraNE sukhamu - jana ranjani
sogasu jUDa - kannaDa gauLa
sogasugA mRdanga - SrI ranjani

sudhA mAdhurya - sindhu rAmakriya
suguNamulE - cakravAkaM
sujana jIvana - kamas
sukhiyevarO - kAnaDa
sundara daSaratha - kApi
sundara tara dEhaM - pantuvarALi
sundarESvaruni - SankarAbharaNaM
sundari nannindarilO - bEgaDa
sundari nI divya - kalyANi
sundari ninnu - Arabhi

svara rAga sudhA - SankarAbharaNaM

TopS
SambhO mahA dEva - pantuvarALi
SambhO Siva - SankarAbharaNaM
Sara Sara samaraika - kuntala varALi
SaraNu SaraNanucu - madhyamAvati
SaSi vadana - candra jyOti

SAntamu lEka - sAma

Siva Siva - pantuvarALi
SivE pAhi mAM - kalyANi

SObhAnE SObhAnE - pantuvarALi
SObhillu sapta svara - jaganmOhini

SRngArincukoni - suraTi


SrI gaNa nAthaM - kanakAngi
SrI gaNapatini - saurAshTraM
SrI janaka tanayE - kalakaNThi
SrI jAnaki manOhara - ISa manOhari
SrI kAnta nIyeDa - bhava priya
SrI mAnini - pUrNa shaDjaM
SrI nArada muni - bhairavi
SrI nArada nAda - kAnaDa
SrI nArasiMha - phala ranjani
SrI raghu kulamandu - hamsa dhvani
SrI raghu vara dASarathE - SankarAbharaNaM
SrI raghu vara karuNAkara - dEva gAndhAri
SrI raghuvara suguNAlaya - bhairavi
SrI raghu varApramEya - kAmbhOji

SrI rAma candra - sAvEri
SrI rAma dAsa dAsOhaM - dhanyAsi
SrI rAma jaya rAma - madhyamAvati
SrI rAma jaya rAma - varALi
SrI rAma pAdamA - amRta vAhini
SrI rAma raghu rAma - yadukula kAmbhOji
SrI rAma rAma jagadAtma - pUrNa candrika
SrI rAma rAma rAma - nIlAmbari
SrI rAma rAma rAma sItA - sAvEri
SrI rAma rAmASritulamu - sAvEri
SrI rAma SrI rAma - SahAna
SrI rAma SrI rAma - varALi
SrI ramya citta - jaya manOhari
SrI tuLasamma - deva gAndhAri

SrIpa priya - aThANa
SrIpaptE nI pada - nAga svarAvaLi

SyAma sundarAnga - dhanyAsi

TopT
talacinantanE - mukhAri
talli taNDrulu - balahamsa
tana mIdanE - bhUshAvaLi
tanalOnE dhyAninci - deva gAndhAri
tanavAri tanamu - bEgaDa
tanayandE prEma - bhairavi
tanayuni brOva - bhairavi
tappaganE - Suddha bangALA
tappi bratiki - tODi
tatvameruga - garuDa dhvani
tava dAsOhaM - punnAga varALi

telisi rAma - pUrNa candrika
teliya lEru rAma - dhEnuka
tera tIyaga - gauLipantu

tIrunA nA lOni - sAvEri

toli janmamuna - bilahari
toli nE jEsina - Suddha bangALA
toli nEnu jEsina - kOkila dhvani

tuLasI bilva - kEdAra gauLa
tuLasi daLamulacE - mAyA mALava gauLa
tuLasi jagajjanani - sAvEri

TopU
uNDEdi rAmuDu - hari kAmbhOji
unna tAvuna - ghaNTA
upacAramu jEsEvAru - bhairavi
upacAramulanu cEkona - bhairavi
uyyAlalUgavayya - nIlAmbari

UrakE kalgunA - sahAna

TopV
vaccunu hari - kalyANi
vaddanE vAru - shaNmukha priya
vaddayuNDEdE - varALi
valla kAdanaka - SankarAbharaNaM
vanaja nayanuDani - kEdAra gauLa
vandanamu - SahAna
vara lIla gAna - SankarAbharaNaM
vara nArada - vijaya SrI
vara rAga laya - cencu kAmbhOji
vara Sikhi vAhana - supradIpaMa
varadA navanItASa - rAga panjaraM
varada rAja - svara bhUshaNi
varamaina nEtrOtsava - paraju
varAlandukommani - ghurjari

vAcAmagOcaramE - kaikavaSi
vADErA daivamu - pantuvarALi
vAridhi nIku - tODi
vArija nayana-1 - kEdAra gauLa
vArija nayana-2 - kEdAra gauLa
vAsu dEva vara guNa - bilahari
vAsudEvayani - kalyANi

veDalenu kOdaNDa pANi - tODi

vEda vAkyamani - mOhanaM
vEnkaTESa - madhyamAvati
vENu gAna - kEdAra gauLa
vErevvarE gati - suraTi

viDa jAladurA - jana ranjani
viDamu sEyavE - kharahara priya
vidhi SakrAdulaku - yamunA kalyANi
vidulaku mrokkeda - mAyA mALava gauLa
vina rAdA - deva gAndhAri
vinanAsakoni - pratApa varALi
vinatA suta rArA - husEni
vinatA suta vAhana - jayanta sEna
vinatA suta vAhanuDai - hari kAmbhOji
vinavE O manasA - vivardhani
vinAyakuni - madhyamAvati
vinayamunanu - saurAshTraM
virAja turaga - balahamsa
vishNu vAhanuDu - SankarAbharaNaM

TopY
yajnAdulu - jaya manOhari
yOcanA kamala - darbAr
yuktamu kAdu - SrI rAgaM

Top
103 comments:

venkatakailasam said...

The composition
Ethuda nilachithe - Sankarabaranam
is not finding a place.Will you be able to check up?

venkatakailasam@gmail.com
22-01-2010

V Govindan said...

Dear Easwara,
The modified HK convention as used in the kRtis, is also applicable to the alphabetical list of kRtis.
Please find it here.

Regards,
V Govindan

venkatakailasam said...

Thank you so much.

venkatakailasam

Shri Rama Krishna Subrahmanya Prasad said...

Sir,
In this list the song SrI rAma dAsa dAsOhaM - dhanyAsi
is not available.Please update this file.Thanking you Sir.
Regards
P.S.R.K.S.Prasad(Follower No.4)

V Govindan said...

Dear Sri Prasad,
There was an error in the link address. I have updated the same. Thanks for pointing out the error.
You may view the kRti here also

Thanks again.
Regards,
V Govindan

venkatakailasam said...

Sir I am not able to find the lyrics for shiva shiva shiva enaraadaa in pantuvarali or Kamavardhini ?

Can you check this up?

venkatakailasam@gmail.com

V Govindan said...

Sir,
The pantuvarALi kRti 'Siva Siva' is listed under Capital 'S'.
You may please see here.

Regards,
V Govindan

venkatakailasam said...

Sir,

Thank you so much for the information.
venkatakailasam

Ramesh said...

Sir,
Recently I heard this song "Navaneetha chora" in raga Navaroj said to be of Tyagaraja Swami. However, I could not see this krithi in your collection. Can you please look into this. Thank you for the great service.

പൊന്നു said...

how maany ragaas created fron thyagarajakrithis by thyagaraja swamikal

V Govindan said...

Dear Viewers,

Naming of Ragas in 72 Melakarta scheme has many variations. However, of the 72 Melakarta Ragas, Sri tyAgarAja does not seem to have composed any songs in Melas 6,7.10,18.31,32,37,38,42,43,47,49,50,54,55 and 66-72.

Regards,
V Govindan

Anonymous said...

wonderful site!!
would you please also give notation for all these songs.

Regards
Sridevi

V Govindan said...

Ms Sri Devi,
I am not musically trained. I have approached Tyagaraja Kritis only from bhakti point of view. Therefore, kindly pardon my inability to provide you notations.

Notations for many Tyagaraja Krits can be had from This website.

Best wishes,

V Govindan

Raja Sanjaya Rao said...

Pl. send Balakanakamaya lyrics ( ATHana Raga)

from Sanjay

V Govindan said...

Sri Sanjaya Rao,
The kRti referred by you starts as Ela nI daya rAdu

Regards,
V Govindan

subha said...

Been looking most of the Thyagaraja compositions site, but can't seems to find lyrics for Sompaina Manasutho in raag Ahiri.
Could you pls update with the lyrics.
Thanks & Regards
Subha

V Govindan said...

Madam,
The wordings 'sompaina manasutO' is the anupallavi line. The pallavi starts with callarE rAmacandrunipai

Best wishes,
V Govindan

subha said...

Thank you so much Mr Govindan. Wonderful site - Subha

AKSHAYA said...

hello am akshaya..am a classical dancer...and i love thyagaraja kritis ..i have heard only some...but i am nt able to find all his songs online...and for my arangetram am planning to perform for a thyagaraja kriti..but am confused to which one...so i wish you would help me ...

V Govindan said...

Dear Akshaya,

All kRtis of SrI tyAgarAja are listed here. You can invoke any and every one of them.

As regards dance, I am not competent to advise you because I am not qualified in music or dance. However, there is one kRti -
http://thyagaraja-vaibhavam.blogspot.com/2007/07/thyagaraja-kriti-chetulaara-raga.html - 'cEtulAra SRngArinci - rAga kharahara priya'. This kRti is in the bhAva of kausalya dressing up rAma, the child. You may consider it.

You may approach the following website - www.rasikas.org. Please post your request and your will get better response.

Best wishes,
V Govindan

AKSHAYA said...

thanks a lot...but am not able to find a clear audio...can you help me

V Govindan said...
This comment has been removed by the author.
V Govindan said...

Dear Akshaya,
As suggested by me, please post your query in the website - http://www.rasikas.org/

Best wishes,
V Govindan

aravind lotus said...

x lent very very useful.
thanks a lot.

The Flautist said...

Thanks for your excellent work!
warm regards
Flautist Thiagarajan

Unknown said...

Hari OM!

Of late when I click on the alphabets at the top of the page to go to the kritis starting with that letter, instead of being taken to the list of the kritis on the same page, I am taken to the following blog post "https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&passive=1209600&continue=http://www.blogger.com/blogger.g?blogID%3D29597207&followup=http://www.blogger.com/blogger.g?blogID%3D29597207&ltmpl=start#C".
In short I am not able to use the jumping capability either from the top or from in between the page. Is this my browser problem. This used to work before.

Thanks

Sambasiva Mantha

V Govindan said...

Dear Mantha,
This has been a persistent problem. I have corrected it. Now the navigation works. However, whenever, this post (Alphabetical List) is edited, the navigation within the page gets changed automatically.
Best wishes,
V Govindan

Shree said...

Hello sir,

Many thanks for such a painstaking collection of Sri Tyagaraja krithis at one place and also for the wonderful explanation and transliteration in various languages.

Recently I came across an interesting story somewhere.

It seems that Tyagayya describes in one kruthi that 'Rama is initially scared to lift the bow because of its weight, but after seeing the thick plait of Seeta, thinks that the bow should of course be lighter than that. Thinking so, he lifts the bow very easily'

Is there such a kruthi? Can you help me get that?

V Govindan said...

Dear Shree,
There is no such kRti of tyAgarAja.
V Govindan

p$yC#o! said...

OMG!!! this site is absolutely brilliant. Too bad I didn't know of its existence until 2 days back. Kudos man.. just amazing work.!!

Dr. G Rajgopal Rao said...

I have been collecting tyagaraja Kritis since 1966 onwards from AIR, books etc. SO far I have collected about 700 Kritis. But your work is great. Not only you have listed them alphabetically, but also you have provided the meaning along with transliteration in Hindi, Tamil, Malayalam ( ? ), Telugu and Kannada. For some Kritis, I find dual raaga as ! I am In a dilemma. I have pointd those and posted to this site for clarification. Please look into them and sendaclarification to my mail I'd : rajgopalraog@ gmail.com

V Govindan said...

Dr Rao,
All your queries have been answered in the respective kRti itself. Please refer to these.
V Govindan

ram said...

Where can I find the music notes for gandhamu puyyaruga?

V Govindan said...

Shri Ram,
Please raise your query with www.rasikas.org
You will get response
V Govindan

Anantha Kalyana Krishnan said...

Very Good effort and useful to musicc enthusiasts. One suggestion: If you could indicate the language of the Kirtana ( Mostly in Telugu and a few in Sanskrit) one can easily choose the Sanskrit Kirtana when ever needed

Anonymous said...

hii ,

This is been ageat achivement of its . Our culture and literature will be vry much thankfull to who sover had done this collection of kirthanass

Anonymous said...

Thanks for the collection. I am looking for a kriti `Kshetra palaka'
in Bilahari and I could not find it in the list above.

V Govindan said...

There seems to be no such kRti beginning with 'kshEtra pAlaka'.
V Govindan

Anonymous said...

Excellent compilation. Kudos to Shri. Govindan for
his detailed knowledge of many languages and
meticulous translation.

musicram said...

As a carnatic musician,it is my pleasure to see here your great job.
Very useful .Thank you.

Unknown said...

Nice Collection.........All songs in this blog are amazing..........keep sharing more I am looking forward for more
Listen MP3 Hindi Songs

Unknown said...

shivam songs download

Sitaram said...

Thank you so much for sharing! Great collection!

Anonymous said...

Pl. send Balakanakamaya lyrics ( ATHana Raga) : this is a awesome blog Hindi Songs Lyrics

V Govindan said...

The kRti starts with 'Ela nI daya rAdu'.
You may refer to the kRti here - http://thyagaraja-vaibhavam.blogspot.in/2008/04/thyagaraja-kriti-ela-nee-daya-radu-raga.html

With best wishes
V Govindan

சத்தியமூர்த்தி said...

Words fail me to express my gratitude and thankfulness for the marvelous work done by you and your team. Lovers of Karnatic Music are eternally indebted to you for such a remarkable work done. May God bless you and your team!

With best wishes and humble prayers,
V.Sathiamoorthy

Unknown said...

I'm not sure if there is a thyagaraja krithi like this.. But it comes in a Telugu movie song.. Raamachakkani seethamma from godavari

Unknown said...

Sir I am looking for the Lyrics for "kAla samhAra karunakara kaivalyaprada kamanIyAnana" in saurashtram raga. I cannot find this on this blog. This kriti is there in the CD named "Thyagaraja Kritis on Lord Shiva" sung by Dr. Balamurali Krishna.

V Govindan said...

Dear Sambu Mantha,
There is no such Tyagaraja Kriti in any of the books I referred.
With Best wishes,
V Govindan

Unknown said...

Sir on the same CD there are two more Kritis which are not there on the blog. I am ready to transcribe these Kritis (both in Telugu and transliteration) and send them to you. Would that help you? Please let me know. I have also a CD by Nedunuri Krishna Murthi garu called "Rare Krithis of Thyagarja." There are 11 Kritis on this CD none of which I find on the blog. If you are OK I can send them too. Please let me know.

Let me know whatever small help I can render.

Sambu

V Govindan said...

Dear Sir,
I am aware of these kRtis and I have gone through these kRtis and in my humble opinion, these kRtis were not composed by Sri tyAgarAja. Having only 'tyAgarAja' mudra does not mean they are composed by him.

Thanks for your offer. I would not like to include these kRtis in my blog.
With Best wishes,
V Govindan

Unknown said...

Ok. I respect your opinion.

Thanks

Sambu

kamal mondal said...

nice post.

Telugu Lyrics said...

Superb work andi .. nice to have it

B. Karthickeyan said...

Ram Ram. This is a great service to Carnatic music and I use this site extensively. Endaro mahanubhavulu andariki vandanamu.

Rama sarvani gorthi said...

Please can you check the kritis: neelakantha niranjana of abhogi and RAma ika nannu brovarada of sahana

V Govindan said...

Sir/Madam,
There are no such kRtis composed by Sri tyAgarAja found in any of the books I referred. There are many kRtis which are doubtful. I have published these also with due remarks.

You may post your query in www.rasikas.org
With best wishes,
V Govindan

Andrew said...

Hi!
Thanks for sharing that playlist with us.
Online Latest Song

Rama sarvani gorthi said...

Sir, I am here to send lyrics of NEELAKNTHA NIRANJANA. I am sorry to say that RAMA IKA NANNU BROVARAADA of SAHANA is composed by PATNAM SUBRAHMANIAM IYYER. But, NELLAKANTHA NIRANJANA of ABHOGI is definitely of TYAGARAJA SWAMY. Sir, may I send its lyrics?

V Govindan said...

Sir,
I have not found this kRti 'nIlakaNTha niranjana' in any of the books I referred - including Telugu books. Just because, there is a mudra (tyAgarAja), it does not automatically qualify for that. I have seen the kRti lyrics in Karnatik.com. Even if you send it, I regret that I will not be able to include it in the tyAgarAja kRtis in my blog, because I feel there is no justification for it.
Thanks for your response.
V Govindan

Unknown said...

I am looking for the lyrics of kshetrpalaka

V Govindan said...

Sir,
kshEtrapAlaka has not been accepted as a genuine tyAgaraja kRti.
V Govindan

BRGIyengar said...

I was listening today(17 Feb 2018) to the concert by Visakha Hari in Nadaneerajanam,(TTD/SVBC).One item covered was Vaikuntagadya by Thyagaraja in Sanskrit.I am looking for the script(and if possible song rendering).Can you kindly help?.
I must compliment you and thank you for the excellent work.

meegu2008 said...

A beautiful song of YESUDAS & S. P. Balasubrahmanyam after 27 years...

YESUDAS and S P Balasubrahmanyam

Gvs Raj Kumar said...

Sir your work is extremely fabulous. Very much appealing. Good collection. If any such is available for other composers as well or if feasible, can you include them in your site?

Akondi (Muddu) Venkata Lakshmi said...

Please provide meanings to Tyagaraja' s Keertanalu.

Unknown said...

helpfull to learn,
thank you,
Suma

THIRUMALAi MUPPUr Venkatachari said...

I am neither a musician nor a radial with musical kñowledge, but fascinated by the grandeur of music. My expertise limits to finding raagas by listening and random similarities to krithi. Very useful guide for finding raagas. Great job. T.M.V.CHARI

Sivakumar said...

Sir .. i Could not find Aprameya varadha nannu adarimpave keerthana here

V Govindan said...

Shri Sivakumar,
There is no such kRti of tyAgarAja. Please give full details.
With best wishes,
V Govindan

Unknown said...

Abheeshta varada hamsadwani lirics would u pls?

V Govindan said...

Sir,
abhIshTha varada is not a tyAgarAja kRti. However, the lyrics are available in the link given below -

https://karnatik.com/c1358.shtml

With best wishes,
V Govindan

sirish aditya said...

Wonderful compilation. Thank you so much.

Jay said...

Dear Shri. Govindan sir. Namaskaram.

Firstly, thank you for coming up with a comprehensive list.

Am Unsure if this blog is still maintained, as the post as well as most of the comments seem to be dated 2009. However, if it still is, would you happen to have a PDF version (a single document) of these kritis?

Thanks in advance for your answer.

V Govindan said...

Dear Sri Jay,
The blog is maintained up to date. However, I do not have pdf version of all the kRtis. Even if it is attempted, it will be too big to create.
With best wishes,
V Govindan

Srinath SIVASUBRAMANIAM said...

Dear sir,

Is there any tyagarajar keerthanai where Sri tyagaraja compares lord Rama & his radiant grace to an early morning Sun that obliterates darkness & brings light & warmth, that helps the flowers & plants bloom, that nourishes the very sustinance, they gets the nocturnal beings elude and brings good spirit in hatshe..

Unknown said...

Is there Kriti, "Pavamana suthudu pattu paadaravindamulaku nitya jaya mangalam"

It is generally sung at the time of Mangala Harathi. It has mark of Tyagaraja in last charanam.

Kris said...

Wish you all a Happy Thyagaraja Aradhana

Unknown said...

Sir pl provide notation for sogasu chuda tharama tyagaraja krithi pl

Unknown said...

Thanks for the update. I really appreciate the efforts you have made for this blog.
All the best !!!

naa songs
telugu songs download
telugu movie mp3 song

Unknown said...

🙏!

Unknown said...

naa prana deepama sankeertana

Unknown said...

naa prana deepama sankeertana

Srinath SIVASUBRAMANIAM said...

Dear Govindan sir.

Please are you able to help me on this query

Unknown said...

Namaste,

In the Jagadanandakaraka krithi, in charanam 4 " vara mantra grahana lola" , vara mantra has been taken to be as the gayatri mantram. Although it sounds appropriate, could it be "the taraka mantram" ,i.e. the rama nama. Then it would mean that rama becomes lola or dear to the one who takes up or grahana of the superior or vara mantra.

In the same charanam why has Sugriva been taken to be vanara-adhipa? It's most common to see Hanuman clasping Rama's anghri yuga. Moreover in the shloka manojavam...Hanuman is addressed as vanara yutha mukhyam. Taking Mukhyam as head or chief ,Vanara-adhipa should be denoting Hanuman.
Kindly look into these at the earliest

V Govindan said...

Dear Sir,
In regard to 'vara mantra', I agree that 'tAraka nAma' is also in the same category. But, the other epithets in caraNa 4 are depicting the incidents during the life time of rAma. Therefore, it is rather a little far fetched to take 'tAraka nAma' as correct. However, your comment is there for viewers to see and draw their own conclusions.

In regard to 'vAnarAdhipa', hanumAn is considered as 'vAnara yUtha mukhyam', where 'yUtha' means 'messenger'. Therefore, it may not be appropriate to assume 'vAnarAdhipa' would refer to hanumAn. Further 'nata anghri yuga' means, who submitted at the feet, not clasping the feet. In any case, as stated above, your comments are available for viewers to enable them to interpret either way.

I request you to post the comments in the respective kRti and not under Alphabetical List.

V Govindan

Unknown said...

Thank you for your kind reply. I have taken a note of posting comments about a particular krithi under itself.

Unknown said...

Can I get the lyrics of the song yenns kannu rama

V Govindan said...

'yenns kannu rama' - please check. There is no such kRti.
V Govindan

Unknown said...

Superbly done this exercise paintaking effort.Thanks a lot.

Anonymous said...

Wonderful work sir.
Do you have lyrics for "Seetha lakshmana Sahitam - raagam: atana, aadi talam.
If it is possible can you post that one please.
Thank you.
Venkat.

Pooja said...

Very Useful Blog and keep share more information on Essay on Yoga in Hindi

Jons moris said...

This website is very awesome I love its article I hope we will get more article like this the article is very important for all of the uses . Hope you will get more post like this . I hope your website in google. You can know about top search answers if you are interested

Odogwu said...

Thumbs up for this great piece of information. Nice write-up. Pls check out

Naijadailys.com ng

Sharon Ooja Net Worth And Biography

Mofe Duncan Net Worth And Biography

Ummi Ibrahim Zee Zee Net Worth And Biography

Unknown said...

தமிழில் நான் எப்படி பார்ப்பது

Pooja said...

Very informative blog and read the full Essay on Music in Hindi and keep share more information.

Zacks said...

Thanks for sharing this wonderful Post with us. I will bookmark this post to get more info from this site.

Kristiana King Biography And Net Worth

Unknown said...

Raghu vamsa sudha Kadhanakudhukalam Ragam not available in list. Pl update sir.

Unknown said...

Raguvamsa sudha n o t find.

shabnam bhagat said...

Thanks for this info wikivela

Anonymous said...

Chetulara Sringaramu is in Natabhairavi ragam

BLOGLINE said...

Thanks you for giving us this massive information that i was looking for, endless my thanks are not enough on giving us information all i have to said is keep inproving.

tripstars.world

yusuf-saseen-biography

isah-ferozkhan

lyricstock.in said...

Great post, thanks for sharing!

PUNJABI SONG LYRICS!