Wednesday, March 26, 2008

Thyagaraja Kriti - Rama Sri Rama Lali - Raga Sankarabharanam

Transliteration–Telugu
Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR lR lRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short E – Long o – short O – Long)

k kh g gh n/G
c ch j jh n/J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
S sh s h

rAma SrI rAma lAli-SankarAbharaNaM

In the kRti ‘rAma SrI rAma lAli’ – rAga SankarAbharaNaM, SrI tyAgarAja sings lullaby to the Lord.

pallavi
rAma SrI rAma lAli Ugucu ghana
SyAma nanu brOvu lAli (rAma)


caraNam 1
cAla pAlintu lAli mIgaDa venna
pAlu trAgintu lAli 1Sayyapaini malle
pUla paratu lAli varamaina
2viDelan(o)sageda lAli O 3vanamAli (rAma)


caraNam 2
kAci sEvintu lAli SEsha talpamun-
(U)ci pADudu lAli EkAntamuna
dAci pUjintu lAli 4EvELa ninnu
5jUci(y)uppongeda lAli O vanamAli (rAma)


caraNam 3
vEda vEdyamA lAli kannula
jUDavE dayA nidhi lAli nAd(u)ramuna nI
pAdamul(u)ncu lAli SrI tyAgarAja
mOda rUpamA lAli O vanamAli (rAma)


Gist

 • O Lord SrI rAma! May You sleep!

 • O Dark-blue hued like rain cloud! May You sleep!

 • O Wearer of vanamAla! May You sleep!

 • O Lord known in the vEdas! May You sleep!

 • O Ocean of Mercy! May You sleep!

 • O Joyous form of this tyAgarAja! May You sleep!

  • Swinging to my lullaby, please protect me.


  • I shall cherish You much; may You sleep!

  • I shall feed You with cream, butter and milk; may You sleep!

  • I shall spread jasmine flowers on Your couch; may You sleep!

  • I offer superior betel rolls; may You sleep!


  • I shall worship waiting on You; may You sleep!

  • I shall sing rocking the couch of SEsha; may You sleep!

  • I shall worship You in privacy by hiding You; may You sleep!

  • I always swell beholding You; may You sleep!


  • Look at me with Your Eyes; may You sleep!

  • Please implant Your holy feet in my bosom; may You sleep!Word-by-word Meaning

pallavi
rAma SrI rAma lAli Ugucu ghana
SyAma nanu brOvu lAli (rAma)

O Lord rAma! O Lord SrI rAma! Swinging (Ugucu) to my lullaby (lAli), please protect (brOvu) me (nanu), O Dark-blue hued (SyAma) like rain cloud (ghana)! May You sleep (lAli)!


caraNam 1
cAla pAlintu lAli mIgaDa venna
pAlu trAgintu lAli Sayyapaini malle
pUla paratu lAli varamaina
viDelanu-osageda lAli O vanamAli (rAma)

I shall cherish (pAlintu) You much (cAla); may You sleep (lAli)!
I shall feed (trAgintu) (literally drink) You with cream (mIgaDa), butter (venna) and milk (pAlu); may You sleep (lAli)!
I shall spread (paratu) jasmine (malle) flowers (pUla) on Your couch (Sayyapaini); may You sleep (lAli)!
I offer (osageda) superior (varamaina) betel rolls (viDelanu) (viDelanosageda); may You sleep (lAli), O Wearer of vanamAla (vanamAli)!
O Lord rAma! O Lord SrI rAma! Swinging to my lullaby, please protect me, O Dark-blue hued like rain cloud! may You sleep!


caraNam 2
kAci sEvintu lAli SEsha talpamunu-
Uci pADudu lAli EkAntamuna
dAci pUjintu lAli EvELa ninnu
jUci-uppongeda lAli O vanamAli (rAma)

I shall worship (sEvintu) waiting (kAci) on You; may You sleep (lAli)!
I shall sing (pADudu) rocking (Uci) the couch (talpamunu) (talpamunUci) of SEsha; may You sleep (lAli)!
I shall worship (pUjintu) You in privacy (EkAntamuna) by hiding (dAci) You; may You sleep (lAli)!
I always (E vELa) swell (uppongeda) beholding (jUci) (jUciyuppongeda) You (ninnu); may You sleep (lAli), O Wearer of vanamAla (vanamAli)!
O Lord rAma! O Lord SrI rAma! Swinging to my lullaby, please protect me, O Dark-blue hued like rain cloud! may You sleep!


caraNam 3
vEda vEdyamA lAli kannula
jUDavE dayA nidhi lAli nAdu-uramuna nI
pAdamula-uncu lAli SrI tyAgarAja
mOda rUpamA lAli O vanamAli (rAma)

O Lord known (vEdya) in the vEdas! may you sleep (lAli)!
Look (jUDavE) at me with Your Eyes (kannula), O Ocean (nidhi) of Mercy (dayA)! May You sleep (lAli)!
Please implant (uncu) Your (nI) holy feet (pAdamula) (pAdamuluncu) in my (nAdu) bosom (uramuna) (literally chest) (nAduramuna); may You sleep (lAli)!
O Lord (SrI) – the Joyous (mOda) form (rUpamA) of this tyAgarAja! May You sleep (lAli)! O Wearer of garland vanamAla (vanamAli)!
O Lord rAma! O Lord SrI rAma! Swinging to my lullaby, please protect me, O Dark-blue hued like rain cloud! may You sleep!


Notes –
Variations
pallavi words ‘Ugucu ghana SyAma nanu brOvu lAli’ is given as anupallavi in some books.

Order of caraNas 1 and 2 is reversed in some books.

1 – Sayyapaini – Sayyapai.

2 – viDelanosagE – viDelanosage - viDelanicceda. Considering the word 'jUciyuppongeda' in the next caraNa, for uniformity sake, 'viDelanosageda' has been adopted.

4 – EvELa – AvELa. From the context, 'EvELa' seems to be appropriate.

5 – jUciyuppongeda – jUcucuppongE. As ‘jUciyuppongeda’ is more appropriate, the same has been adopted.

References
3 - vanamAli - Lord vishNu's 'vaijayanti mAla' is called 'vanamAla'. tuLasi, mallikA, mandAra, pArijAta and Lotus are considered as constituents of vanamAla. Please refer to an Article about 'garlands' and with particular reference to 'vaijayanti' and 'vanamAla'


Devanagari

ऎ,कॆ,चॆ.. - e,ke,ce..(short);
ए,के,चे.. - E,kE,cE..(long);
ऐ,कै,चै.. - ai,kai,cai..;
ऒ,कॊ,चॊ.. - o,ko,co..(short);
ओ,को,चो.. - O,kO,cO..(long);
औ,कौ,चौ.. -au,kau,cau..;

प. राम श्री राम लालि ऊगुचु घन
श्याम ननु ब्रोवु लालि (राम)

च1.चाल पालिन्तु लालि मीगड वॆन्न
पालु त्रागिन्तु लालि शय्यपैनि मल्लॆ
पूल परतु लालि वरमैन
विडॆल(नॊ)सगॆद लालि ओ वनमालि (राम)

च2. काचि सेविन्तु लालि शेष तल्पमु-
(नू)चि पाडुदु लालि एकान्तमुन
दाचि पूजिन्तु लालि ए-वेळ निन्नु
जूचि(यु)प्पॊंगॆद लालि ओ वनमालि (राम)

च3. वेद वेद्यमा लालि कन्नुल
जूडवे दया निधि लालि ना(दु)रमुन नी
पादमु(लु)ञ्चु लालि श्री त्यागराज
मोद रूपमा लालि ओ वनमालि (राम)Tamil

க,ச,ட,த,ப - 2-ख छ ठ थ फ; 3-ग ड द ब; 4-घ झ ढ ध भ
(ச3 - ஜ)
ஸ1 श - शिव - சிவன்
ரு2 ऋ - कृप - கிருபை

ப. ராம ஸ்ரீ ராம லாலி ஊகு3சு க4ன
ஸ்1யாம நனு ப்3ரோவு லாலி (ராம)

ச1.சால பாலிந்து லாலி மீக3ட3 வென்ன
பாலு த்ராகி3ந்து லாலி ஸ1ய்யபைனி மல்லெ
பூல பரது லாலி வரமைன
விடெ3ல(னொ)ஸகெ3த3 லாலி ஓ வனமாலி (ராம)

ச2. காசி ஸேவிந்து லாலி ஸே1ஷ தல்பமு-
(னூ)சி பாடு3து3 லாலி ஏகாந்தமுன
தா3சி பூஜிந்து லாலி ஏ-வேள நின்னு
ஜூசி(யு)ப்பொங்கெ3த3 லாலி ஓ வனமாலி (ராம)

ச3. வேத3 வேத்3யமா லாலி கன்னுல
ஜூட3வே த3யா நிதி4 லாலி நா(து3)ரமுன நீ
பாத3மு(லு)ஞ்சு லாலி ஸ்ரீ த்யாக3ராஜ
மோத3 ரூபமா லாலி ஓ வனமாலி (ராம)

இராமா! இராமா! தாலாட்டு ஆடிக்கொண்டு, கார்முகில்
வண்ணா, என்னைக் காப்பாய்; தாலேலோ!

1. மிக்குச் சீராட்டுவேன், தாலேலோ! ஏடு, வெண்ணெய்,
பால் ஊட்டுவேன், தாலேலோ! மெத்தை மீது மல்லிகை
மலர் விரிப்பேன், தாலேலோ! உயர்
வீடிகையளித்தேன், தாலேலோ, ஓ வனமாலி!
இராமா! இராமா! தாலாட்டு ஆடிக்கொண்டு, கார்முகில்
வண்ணா, என்னைக் காப்பாய்; தாலேலோ!

2. காத்திருந்து சேவிப்பேன், தாலேலோ! அரவணையை
ஆட்டிப் பாடுவேன், தாலேலோ! தனிமையில்
மறைத்துத் தொழுவேன், தாலேலோ! எவ்வேளையும் உன்னைக்
கண்டு களிப்புற்றேன், தாலேலோ, ஓ வனமாலி!
இராமா! இராமா! தாலாட்டு ஆடிக்கொண்டு, கார்முகில்
வண்ணா, என்னைக் காப்பாய்; தாலேலோ!

3. மறைகளில் அறியப்படுவோனே, தாலேலோ! கண்களால்
நோக்குவாய், கருணைக் கடலே, தாலேலோ! எனது மார்பினிலுனது
திருவடிகளைப் பதிப்பாய், தாலேலோ! தியாகராசனின்
களிப்பின் வடிவே, தாலேலோ, ஓ வனமாலி!
இராமா! இராமா! தாலாட்டு ஆடிக்கொண்டு, கார்முகில்
வண்ணா, என்னைக் காப்பாய்; தாலேலோ!Telugu

ప. రామ శ్రీ రామ లాలి ఊగుచు ఘన
శ్యామ నను బ్రోవు లాలి (రామ)

చ1.చాల పాలింతు లాలి మీగడ వెన్న
పాలు త్రాగింతు లాలి శయ్యపైని మల్లె
పూల పరతు లాలి వరమైన
విడెలనొసగెద లాలి ఓ వనమాలి (రామ)

చ2. కాచి సేవింతు లాలి శేష తల్పము-
నూచి పాడుదు లాలి ఏకాంతమున
దాచి పూజింతు లాలి ఏ-వేళ నిన్ను
జూచియుప్పొంగెద లాలి ఓ వనమాలి (రామ)

చ3. వేద వేద్యమా లాలి కన్నుల
జూడవే దయా నిధి లాలి నాదురమున నీ
పాదములుంచు లాలి శ్రీ త్యాగరాజ
మోద రూపమా లాలి ఓ వనమాలి (రామ)Kannada

ಪ. ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಲಾಲಿ ಊಗುಚು ಘನ
ಶ್ಯಾಮ ನನು ಬ್ರೋವು ಲಾಲಿ (ರಾಮ)

ಚ1.ಚಾಲ ಪಾಲಿಂತು ಲಾಲಿ ಮೀಗಡ ವೆನ್ನ
ಪಾಲು ತ್ರಾಗಿಂತು ಲಾಲಿ ಶಯ್ಯಪೈನಿ ಮಲ್ಲೆ
ಪೂಲ ಪರತು ಲಾಲಿ ವರಮೈನ
ವಿಡೆಲನೊಸಗೆದ ಲಾಲಿ ಓ ವನಮಾಲಿ (ರಾಮ)

ಚ2. ಕಾಚಿ ಸೇವಿಂತು ಲಾಲಿ ಶೇಷ ತಲ್ಪಮು-
ನೂಚಿ ಪಾಡುದು ಲಾಲಿ ಏಕಾಂತಮುನ
ದಾಚಿ ಪೂಜಿಂತು ಲಾಲಿ ಏ-ವೇಳ ನಿನ್ನು
ಜೂಚಿಯುಪ್ಪೊಂಗೆದ ಲಾಲಿ ಓ ವನಮಾಲಿ (ರಾಮ)

ಚ3. ವೇದ ವೇದ್ಯಮಾ ಲಾಲಿ ಕನ್ನುಲ
ಜೂಡವೇ ದಯಾ ನಿಧಿ ಲಾಲಿ ನಾದುರಮುನ ನೀ
ಪಾದಮುಲುಂಚು ಲಾಲಿ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ
ಮೋದ ರೂಪಮಾ ಲಾಲಿ ಓ ವನಮಾಲಿ (ರಾಮ)Malayalam

പ. രാമ ശ്രീ രാമ ലാലി ഊഗുചു ഘന
ശ്യാമ നനു ബ്രോവു ലാലി (രാമ)

ച1.ചാല പാലിന്തു ലാലി മീഗഡ വെന്ന
പാലു ത്രാഗിന്തു ലാലി ശയ്യപൈനി മല്ലെ
പൂല പരതു ലാലി വരമൈന
വിഡെലനൊസഗെദ ലാലി ഓ വനമാലി (രാമ)

ച2. കാചി സേവിന്തു ലാലി ശേഷ തല്പമു-
നൂചി പാഡുദു ലാലി ഏകാന്തമുന
ദാചി പൂജിന്തു ലാലി ഏ-വേള നിന്നു
ജൂചിയുപ്പൊങ്ഗെദ ലാലി ഓ വനമാലി (രാമ)

ച3. വേദ വേദ്യമാ ലാലി കന്നുല
ജൂഡവേ ദയാ നിധി ലാലി നാദുരമുന നീ
പാദമുലുഞ്ചു ലാലി ശ്രീ ത്യാഗരാജ
മോദ രൂപമാ ലാലി ഓ വനമാലി (രാമ)Updated on 21 Sep 2009

2 comments:

Anonymous said...

I sincerely appreciate the effort taken here. Could you please let me know where I can get to hear this Kriti on the internet (vocal please). Thank you very much.

V Govindan said...

Kindly visit www.rasikas.org and post your query.
Thanks and Regards,
V Govindan