Friday, November 16, 2007

Thyagaraja Kriti - Raaraa Phani Sayana - Raga Hari Kaambhoji

Transliteration–Telugu _______________________________________________________
Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR lR lRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short E – Long o – short O – Long)

k kh g gh n/G
c ch j jh n/J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
S sh s h

rArA phaNi Sayana-harikAmbhOji

In the kRti ‘rArA phaNi Sayana’ – rAga harikAmbhOji, SrI tyAgarAja sings praises of the Lord.

P rArA phaNi Sayana ravi jaladhija nayana
rAkA SaSi vadana ramaNIy(A)paghana

C1 rArA bhava taraNa rAr(A)mita suguNa
rArA bhU ramaNa rAr(A)bja su-caraNa (rArA)

C2 rArA sukumAra rAr(A)sama SUra
rArA raghu vIra rArA yudhi dhIra (rArA)

C3 rArA jAnakitO rArA sahajulatO
rArA pavanajutO rArA bhaktulatO (rArA)

C4 nAg(A)vana nEta rAga guNa virahita
sAgara tanaya yuta tyAgarAja vinuta (rArA)

Gist
O Lord reclining on the couch of SEsha!
O Lord who has Sun and Moon as His eyes!
O Full-moon Faced Lord!
O Lord with charming limbs!
O Lord who carries across the Ocean of Worldly Existence!
O Lord with abundant virtues!
O Consort of bhU dEvi!
O Lord with Holy Lotus Feet!
O Delicate Youth!
O Peerless Hero!
O Lord raghu vIra!
O The Brave in the Battle-Field!
O Lord who protected gajEndra!
O Lord bereft of desires and qualities!
O Lord (abiding) with lakshmI!
O Lord praised by this tyAgarAja!

Please come.
Please come with jAnaki, brothers, AnjanEya and devotees.

Word-by-word Meaning

P Please come (rArA), O Lord reclining (Sayana) on the couch of SEsha – the serpent (phaNi)! O Lord who has Sun (ravi) and Moon – born of (Milk) Ocean (jaladhija)- as His eyes (nayana)!
O Full-moon (rAkA SaSi) Faced (vadana) Lord! O Lord with charming (ramaNIya) limbs (apaghana) (ramaNIyApaghana)!

C1 Please come (rArA), O Lord who carries across (taraNa) the Ocean of Worldly Existence (bhava)!
please come (rArA), O Lord with abundant (amita) (rArAmita) virtues (suguNa)!
please come (rArA), O Consort (ramaNa) of bhU dEvi!
please come (rArA), O Lord with Holy Lotus (abja) (rArAbja) Feet (su-caraNa)!
please come, O Lord reclining on the couch of SEsha – the serpent! O Lord who has Sun and Moon – born of Ocean - as His eyes! O Full-moon Faced Lord! O Lord with charming limbs!

C2 Please come (rArA), O Delicate Youth (su-kumAra)!
please come (rArA), O Peerless (asama) (rArAsama) Hero (SUra)!
please come (rArA), O Lord raghu vIra!
please come (rArA), O The Brave (dhIra) in the Battle-Field (yudhi)!
please come, O Lord reclining on the couch of SEsha – the serpent! O Lord who has Sun and Moon – born of Ocean - as His eyes! O Full-moon Faced Lord! O Lord with charming limbs!

C3 Please come (rArA) with jAnaki (jAnakitO);
please come (rArA) with brothers (sahajulatO) (literally co-borns);
please come (rArA) with AnjanEya – son of vAyu (pavanaja) (pavanajutO);
please come (rArA) with devotees (bhaktulatO);
please come, O Lord reclining on the couch of SEsha – the serpent! O Lord who has Sun and Moon – born of Ocean - as His eyes! O Full-moon Faced Lord! O Lord with charming limbs!

C4 O Lord (nEta) (literally leader) who protected (avana) gajEndra – the elephant (nAga) (nAgAvana)! O Lord bereft (virahita) of desires (rAga) and qualities (guNa)!
O Lord (abiding) with (yuta) lakshmI – daughter (tanaya) of the Milk Ocean (sAgara)! O Lord praised (vinuta) by this tyAgarAja!
please come, O Lord reclining on the couch of SEsha – the serpent! O Lord who has Sun and Moon – born of Ocean - as His eyes! O Full-moon Faced Lord! O Lord with charming limbs!

Notes –
Comments –

As per remarks available in the book 'Compositions of Tyagaraja' by Sri TK Govinda Rao, this kRti is believed to be not written by SrI tyAgarAja, but sung by certain lineage of disciples of SrI tyAgarAja.

In some books all word endings like ‘Sayana’, ‘nayana’ etc are given with ‘A’ – ‘SayanA’, ‘nayanA’ etc. However, in other books, these are not elongated.


Devanagari

ऎ,कॆ,चॆ.. - e,ke,ce..(short);
ए,के,चे.. - E,kE,cE..(long);
ऐ,कै,चै.. - ai,kai,cai..;
ऒ,कॊ,चॊ.. - o,ko,co..(short);
ओ,को,चो.. - O,kO,cO..(long);
औ,कौ,चौ.. -au,kau,cau..;

प. रारा फणि शयन रवि जलधिज नयन
राका शशि वदन रमणी(या)पघन

च1. रारा भव तरण रा(रा)मित सुगुण
रारा भू-रमण रा(रा)ब्ज सु-चरण (रा)

च2. रारा सु-कुमार रा(रा)सम शूर
रारा रघु वीर रारा युधि धीर (रा)

च3. रारा जानकितो रारा सहजुलतो
रारा पवनजुतो रारा भक्तुलतो (रा)

च4. ना(गा)वन नेत राग गुण विरहित
सागर तनय युत त्यागराज विनुत (रा)

Tamil

க,ச,ட,த,ப - 2-ख छ ठ थ फ; 3-ग ड द ब; 4-घ झ ढ ध भ
(ச3 - ஜ)
ஸ1 श - शिव - சிவன்
ரு2 ऋ - कृप - கிருபை

ப. ராரா ப2ணி ஸ1யன ரவி ஜலதி4ஜ நயன
ராகா ஸ1ஸி1 வத3ன ரமணீ(யா)பக4ன

ச1. ராரா ப4வ தரண ரா(ரா)மித ஸுகு3ண
ராரா பூ4-ரமண ரா(ரா)ப்3ஜ ஸு-சரண (ரா)

ச2. ராரா ஸு-குமார ரா(ரா)ஸம ஸூ1ர
ராரா ரகு4 வீர ராரா யுதி4 தீ4ர (ரா)

ச3. ராரா ஜானகிதோ ராரா ஸஹஜுலதோ
ராரா பவனஜுதோ ராரா ப4க்துலதோ (ரா)

ச4. நா(கா3)வன நேத ராக3 கு3ண விரஹித
ஸாக3ர தனய யுத த்யாக3ராஜ வினுத (ரா)

வாராய், அரவணையோனே! பரிதி மதி கண்களோனே!
முழுமதி வதனத்தோனே! கவர்ச்சியான உடலோனே!

1. வாராய், பிறவிக் கடலைக் கடத்துவோனே!
வாராய், மிக்கு நற்குணத்தோனே!
வாராய், பூமி கொழுநனனே!
வாராய், கமலத் திருவடிகளோனே!
வாராய், அரவணையோனே! பரிதி மதி கண்களோனே!
முழுமதி வதனத்தோனே! கவர்ச்சியான உடலோனே!

2. வாராய், சுகுமாரா! வாராய், நிகரற்ற சூரா!
வாராய், இரகுவீரா! வாராய், களத்தில் தீரா!
வாராய், அரவணையோனே! பரிதி மதி கண்களோனே!
முழுமதி வதனத்தோனே! கவர்ச்சியான உடலோனே!

3. வாராய், சானகியுடன்; வாராய், உடன் பிறந்தோருடன்;
வாராய், வாயு மைந்தனுடன்; வாராய், தொண்டர்களுடன்;
வாராய், அரவணையோனே! பரிதி மதி கண்களோனே!
முழுமதி வதனத்தோனே! கவர்ச்சியான உடலோனே!

4. கரியைக் காத்த தலைவா! இச்சை மற்றும் குணங்களற்றோனே!
கடல் மகளுடனுறையே! தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனே!
வாராய், அரவணையோனே! பரிதி மதி கண்களோனே!
முழுமதி வதனத்தோனே! கவர்ச்சியான உடலோனே!

கடல் மகள் - இலக்குமி

Telugu

ప. రారా ఫణి శయన రవి జలధిజ నయన
రాకా శశి వదన రమణీయాపఘన

చ1. రారా భవ తరణ రారామిత సుగుణ
రారా భూ-రమణ రారాబ్జ సు-చరణ (రా)

చ2. రారా సు-కుమార రారాసమ శూర
రారా రఘు వీర రారా యుధి ధీర (రా)

చ3. రారా జానకితో రారా సహజులతో
రారా పవనజుతో రారా భక్తులతో (రా)

చ4. నాగావన నేత రాగ గుణ విరహిత
సాగర తనయ యుత త్యాగరాజ వినుత (రా)

Kannada

ಪ. ರಾರಾ ಫಣಿ ಶಯನ ರವಿ ಜಲಧಿಜ ನಯನ
ರಾಕಾ ಶಶಿ ವದನ ರಮಣೀಯಾಪಘನ

ಚ1. ರಾರಾ ಭವ ತರಣ ರಾರಾಮಿತ ಸುಗುಣ
ರಾರಾ ಭೂ-ರಮಣ ರಾರಾಬ್ಜ ಸು-ಚರಣ (ರಾ)

ಚ2. ರಾರಾ ಸು-ಕುಮಾರ ರಾರಾಸಮ ಶೂರ
ರಾರಾ ರಘು ವೀರ ರಾರಾ ಯುಧಿ ಧೀರ (ರಾ)

ಚ3. ರಾರಾ ಜಾನಕಿತೋ ರಾರಾ ಸಹಜುಲತೋ
ರಾರಾ ಪವನಜುತೋ ರಾರಾ ಭಕ್ತುಲತೋ (ರಾ)

ಚ4. ನಾಗಾವನ ನೇತ ರಾಗ ಗುಣ ವಿರಹಿತ
ಸಾಗರ ತನಯ ಯುತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿನುತ (ರಾ)

Malayalam

പ. രാരാ ഫണി ശയന രവി ജലധിജ നയന
രാകാ ശശി വദന രമണീയാപഘന

ച1. രാരാ ഭവ തരണ രാരാമിത സുഗുണ
രാരാ ഭൂ-രമണ രാരാബ്ജ സു-ചരണ (രാ)

ച2. രാരാ സു-കുമാര രാരാസമ ശൂര
രാരാ രഘു വീര രാരാ യുധി ധീര (രാ)

ച3. രാരാ ജാനകിതോ രാരാ സഹജുലതോ
രാരാ പവനജുതോ രാരാ ഭക്തുലതോ (രാ)

ച4. നാഗാവന നേത രാഗ ഗുണ വിരഹിത
സാഗര തനയ യുത ത്യാഗരാജ വിനുത (രാ)

Updated on 15 Apr 2009

No comments: